Why You Need A Pilot Car For Oversized Loads?

ทำไมจะต้องใช้รถนำขบวนสำหรับการขนส่งของที่มีขนาดใหญ่?

 

ขณะที่มีการขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไปตามท้องถนน คุณอาจสงสัยว่าจำเป็นต้องมีรถนำขบวนหรือไม่ มันจำเป็นจริงๆหรือ? คำตอบก็คือ มันขึ้นอยู่กับความปลอดภัยที่คุณต้องการ และมาตราการต่างๆ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพราะว่าสิ่งที่คุณจะต้องผ่านเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ จะมีอุปสรรคมากมายเนื่องจากตัวสินค้าที่มีขนาดใหญ่ของคุณ โครงสร้างต่างๆ ที่อยู่บนถนน สามารถสร้างความเสียหายให้กับสินค้าของคุณได้ และยังเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรทั่วไปได้อีกด้วย คุณจะต้องเข้าใจเป้าหมายของคุณก็คือ การส่งมอบสินค้าของคุณไปยังปลายทางอย่างปลอดภัยและไม่มีความเสียหาย

 

Are Pilot Cars Required?

จำเป็นจะต้องใช้รถนำขบวนหรือไม่?

 

ข้อกำหนดสำหรับการใช้รถนำขบวนจะแตกต่างกันไปออกไป โดยส่วนใหญ่ทางราชการมักจะขอให้ยานพาหนะขนส่งขนาดใหญ่จะต้องใช้รถนำขบวนอย่างน้อย 1 คัน จากการศึกษาพบว่า

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ใน ข้อ 2 สำหรับรถที่ประกอบตัวถังสำเร็จรูปจากต่างประเทศ และได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บรรทุกของไม่เกินส่วนกว้าง ส่วนยาว และส่วนสูงของตัวถังที่ใช้บรรทุก

กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ใน (ก) ระบุว่ารถบรรทุกที่มีความกว้างของรถเกิน 2.3 เมตร ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 4 เมตร จากพื้นทาง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ข้อกำหนดด้านการบรรทุก

  • รถบรรทุกให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.00 เมตร จากพื้นทาง เว้นแต่รถบรรทุกที่มีความกว้างของรถเกิน 2.30 เมตร ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 4.00 เมตร จากพื้นทาง
  • รถบรรทุกตู้สำหรับบรรจุสิ่งของ (Container) ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 4.20 เมตร จากพื้นทาง

ประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่มีขนาดของรถแตกต่างไปจากที่กําหนดในกฎกระทรวงพ.ศ. 2557 กำหนดให้

  • รถพ่วงให้มีความกว้างไม่เกิน 2.55 เมตร ความสูงไม่เกิน 4 เมตร และความยาวไม่เกิน 13.80 เมตร

ที่มา: https://www.thaitruckcenter.com/qmarkv1/UploadFile/KnowledgeSource/-480435883.pdf

  • รถกึ่งพ่วงให้มีความกว้างไม่เกิน 2.55 เมตร ความสูงไม่เกิน 4 เมตร และความยาว ไม่เกิน 16เมตร

ที่มา: https://www.thaitruckcenter.com/qmarkv1/UploadFile/KnowledgeSource/-480435883.pdf

 

  • รถที่มีความกว้างเกิน 2.3 เมตร ให้มีความสูงไม่เกิน 4.5 เมตร และความยาว ไม่เกิน 16 เมตร แต่ทั้งนี้จะต้องมีความกว้างไม่เกิน 3 เมตร
  • รถบรรทุกเฉพาะกิจ รถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงที่มีลักษณะและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อบรรทุกสิ่งของที่มีขนาดความกว้างของสิ่งของเกิน 2.55 เมตร หรือบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งโดยสภาพของสิ่งของนั้นไม่อาจแยกจากกันได้นอกจากจะทําลาย ทําให้บุบสลาย หรือทําให้เปลี่ยนแปลง รูปทรงหรือสภาพไป เช่น รถบรรทุกรถขุดตัก รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ รถบรรทุกหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ให้มีขนาดความกว้างไม่เกิน 3 เมตร ความสูงไม่เกิน 4 เมตร และความยาวไม่เกิน 16 เมตร ทั้งนี้ หากรถมีความยาวมากกว่า 13.6 เมตร ส่วนที่ใช้ในการบรรทุกของรถจะมีความยาวกว่าสิ่งของ ที่บรรทุกได้ไม่เกิน 1 เมตร

ทั้งนี้ทางราชการได้กำหนดเงื่อนไขในการใช้รถเพิ่มเติม

  1. กรณีรถมีน้ำหนักเกินกว่าที่ทางราชการกําหนด อาจกําหนดเงื่อนไขว่า “การนํารถไปใช้ บนทางหลวงต้องได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน
  2. กรณีรถมีขนาดเกินกว่าที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจกําหนดเงื่อนไขว่า “การนํารถไปใช้ บนทางสาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานอื่นที่ดูแลรับผิดชอบเส้นทาง ที่นํารถไปใช้

 

และรถบรรทุกอาจต้องการรถนำขบวนมากกว่าหนึ่งคัน หากสัดส่วนของสินค้าที่บรรทุกมากกว่าที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้อสาจขึ้นอยู่กับทางราชการ ซึ่งต้องการให้มีรถนำขบวนมากขึ้น ทำให้การขนส่งขนาดใหญ่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

Is A Route Survey Important?

การสำรวจเส้นทางมีความสำคัญหรือไม่?

 

การสำรวจเส้นทาง คือ สิ่งที่ทำให้รถนำขบวนสามารถคุ้มกันรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย ที่ G Attitude รามีบริการดำเนินการสำรวจเส้นทางเพื่อให้แน่ใจว่าถนนปลอดภัย ประเมินความปลอดภัยของถนน โครงสร้างถนน และระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดในเส้นทางที่กำหนด การจราจร สายไฟฟ้า สายสื่อสาร และสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะ การสำรวจเส้นทางจึงเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ หากไม่มีสิ่งนี้ ผู้ขับขี่รถนำขบวนก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้

 

ในทุกๆ วัน บริษัทรถบรรทุกที่มีการขนส่งสินค้าหนัก หรือที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้บนทางหลวงอาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลกับผู้ที่จะต้องใช้ถนนร่วมกัน แต่ต้องขอบคุณการสำรวจเส้นทาง บริษัทต่างๆ จึงสามารถขนส่งของหนักได้อย่างปลอดภัย การที่มีรถนำขบวนจะปลอดภัยยิ่งขึ้น หากคุณต้องการให้เราบริการสำรวจเส้นทาง โทรหาเราวันนี้!

วันนี้จะเล่าถึงการหาผู้รับผิดชอบของทางหลวงโดยเฉพาะประเทศไทยมาฝาก การจะหาผู้รับผิดชอบของทางหลวงที่ถูกต้องนั้นจำเป็นจะต้องเข้าไปตรวจสอบที่ website ของสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวง (https://roadnet2.doh.go.th/)

 

เพียงแต่กรอกหมายเลขทางลงไป จากนั้นกดค้นหา ท่านจะพบว่าหมายเลขทางหลวงเส้นนั้นมีผู้ดูแลเป็นหมวดทางหลวงหรือแขวงทางหลวงใด และเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงทาง โดยแต่ละตอนหรือช่วงจะมีการแยกสี และแสดงหลักกิโลที่ชัดเจน รวมถึงสามารถบอกตำแหน่งของสะพานได้อีกด้วย 

 

จากข้อมูลดังกล่าวนี้เอง เราสามารถนำไปใช้อ้างอิงและใช้ประกอบเอกสารการขออนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวงได้

 

อ้างอิงจาก https://roadnet2.doh.go.th/

Kano Model เกิดขึ้นตั้งแต่ยุค 80s และถูกพัฒนาโดย Noriaki Kano นำเสนอโมเดลเครื่องมือช่วยเหลือในการวิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้จากสินค้า/บริการ ของธุรกิจ

 

Kano Model ช่วยให้เรารู้ว่าสินค้า/บริการ สามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้ในระดับใด เหมือนหรือแตกต่างจากคู่แข่ง

 

Kano Model นำเสนอ 3 คุณสมบัติที่แตกต่าง ได้แก้ Basic, Performance และ Delighter โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ภาพจาก: http://baymard.com/

 

1. Basic Attribute หรือ Dissatisfied เป็นคุณลักษณะที่จำเป็นต้องมี หากไม่มีก็จะไม่สามารถใช้งานได้ หรือส่งผลต่อความไม่พอใจของลูกค้าอย่างมากยกตัวอย่างเช่น เมื่อซื้อรถ รถจะต้องขับได้ และเลี้ยวได้

 

2. Performance Attribute หรือ Satisfied เป็นคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่สามารถจูงใจให้ลูกค้ายอมควักกระเป๋าเงิน เพื่อซื้อสินค้า/บริการ จากเดิมมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ซื้อรถราคาปกติที่อยู่ในระดับเดียวกัน แต่ได้ฟังก์ชั่นหรือโหมดประหยัดน้ำมัน

 

3. Delight Attribute เป็นคุณลักษณะที่เกินความคาดหมายของลูกค้า และหากมีจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ซื้อรถราคาปกติที่อยู่ในระดับเดียวกัน แต่ได้ฟังก์ชั่นหรือโหมดประหยัดน้ำมัน แล้วยังได้ซันรูฟแบบเต็มหลังคา ระบบควบคุมอิเล็กโทรนิคส์ ระบบ Sensor ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

"การแข่งขันทางธุรกิจที่มีสินค้า/บริการ หน้าตาและรูปแบบเหมือนๆกัน แต่การส่งมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แตกต่าง และมีคุณภาพ ย่อมสามารถสร้างความพึงพอใจระดับสูงสุดให้ลูกค้าได้"

นี่คือสิ่งที่ G Attitude กำลังมอบให้กับลูกค้า